Privacy Statement


De associatie Lumen, gevestigd 06BP: 61138 Lomé, Togo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Adres: 06BP:61138 Lomé, Togo
http://www.lumen-africa.org
tel : +228 90337090
Functionaris gegevensbescherming van Lumen is M. Kakanou, te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Persoonsgegevens die wij verwerken:


LUMEN  verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-    Voor- en achternaam
-    Adresgegevens
-    Telefoonnummer
-    Email adres
-    Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, ten zij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
LUMEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-    Het afhandelen van uw betaling
-    U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Gegevens zijn niet opgeslagen in de website database.


Geautomatiseerde besluitvorming.
LUMEN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
LUMEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren voor alle categorieën de volgende bewaartermijn: na afloop van het overeenkomst worden alle gegevens verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden.
LUMEN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken.
LUMEN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming oor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LUMEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
LUMEN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LUMEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
LUMEN heeft de volgende maatregelen genomen om u persoonsgegevens t beveiligen:
-Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall
- Alleen voor- en achternaam staan in de website vermeld. Overige gegevens zijn niet online.